מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
המינהל לפיתוח מערכת החינוך
הצהרת נגישות

פיתוח סביבות למידה

share
שתפו עמוד:
פיתוח סביבות למידה

תחום פיתוח סביבת הלמידה במוסדות חינוך באגף בכיר מיפוי ותכנון, מינהל הפיתוח, פועל במטרה להוביל חשיבה הוליסטית, לפתח וליישם קווי מדיניות לעיצוב המבנה החינוכי, התאמתו למאה ה-21, בדגש על היבטים פדגוגיים, עיצוביים, חברתיים וקהילתיים כפועל למיטוב מערכת החינוך ותרומתה החשובה לרווחת התלמידים. היבטים אלו נתפשים כמשפיעים על יצירת אקלים בית-ספרי מיטבי, תורמים לתהליכי למידה-הוראה-הערכה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבה לימודית מעוצבת ומושכלת, מאפשרת תהליכי סוציאליזציה ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, ואף תורמת לתהליכי עיצוב התנהגות, הפחתת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות.
האגף מוביל עשייה – קונקרטית ותיאורטית - רחבת היקף ופורצת דרך מזה שנים רבות ובערוצים מרובים. נוכח האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בתחום ההתאמות לעידן הלמידה המשתנה, אנו רואים בשינוי מראה פניהם של מרחבי הלמידה במוסדות החינוך מרכיב חיוני ללמידה המשמעותית שאנו שואפים להנחיל לתלמידים, תוך הבאת חדשנות אדריכלית למוסד החינוכי, בראיית החינוך בהווה ובעתיד.
תכנון המוסד החינוכי לוקח בחשבון את המבנה, מרחביו וחצרותיו כיחידה אחת, בהתאם לדגשים הפונקציונאליים, החינוכיים, המרחביים והקהילתיים כאחד. אל מול עיננו עומדת דמותו של הלומד במאה ה-21 וצרכיו מול אתגרי העתיד. כמו גם את צרכי הצוות החינוכי להתאמת הסביבה הפיזית לאסטרטגיות ופרקטיקות הוראה/למידה מתקדמות, לקידום מודלים פדגוגיים חדשניים.
מינהל הפיתוח מקדם מספר מהלכים לתכנון ועיצוב המוסד החינוכי, הן במוסדות חינוך חדשים והן במוסדות חינוך קיימים. במסגרת זו התחום מסייע בייעוץ מקצועי ופיתוח המודעות בתחומים הקשורים לעיצוב הסביבה הלימודית המורחבת, בהיבטים של חדשנות אדריכלית ועיצובית, בראי תפישות ומודלים פדגוגיים חדשניים, תוך השתתפות בתקצוב פרויקטים יחודיים לשיפור החזות של מבני חינוך.
ממונה פיתוח סביבת הלמידה במוסדות חינוך:  מיקי אריאן כדריה
צוות ההדרכה: נועה הדרנועה טורקניץ.

תחומי הפעילות

 • תכנית להתאמת הצרכים הפיזיים לצרכים פדגוגיים, במסגרת בינוי חדש. מינהל הפיתוח פועל כחלק ממהלך אסטרטגי כולל, להוביל שינוי משמעותי בתחום תכנון מוסדות חינוך חדשניים, לפתח וליישם קווי מדיניות בעיצוב מרחבי למידה מגוונים ועדכניים, בדגש על היבטים פדגוגיים חדשניים, אסתטיים, ברי-קיימא וליצירת אקלים חינוכי מיטבי. המוסד החינוכי החדשני מתוכנן ומותאם לחזון ולמודל פדגוגי מגובש, תוך חשיבה הוליסטית על סוגיות של חדשנות פדגוגיות, תכנוניות, עיצוביות, ערכיות והקשר ביניהן. תכנון המוסד החינוכי החדשני יהווה תוצר משמעותי של תהליך אינטנסיבי הכולל גיבוש רציונל פדגוגי חדשני, שיתופיות בין רשות, קהילה, מחוז, צוותים פדגוגיים, מעצבים ואדריכלים. כמו כן, התכנית מלווה בתכנון פיתוח מקצועי אשר ילווה את צוות המורים המקימים. התכנית בליווי האגף לתכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה.
 • עיצוב חזות מבני חינוך. פיתוח מרחבי למידה חוץ כיתתיים במבנה ובחצרות לימודיות בבתי ספר קיימים. תכנית זו מהווה הזדמנות לניסוח ועיצוב המרחב כטקסט פדגוגי מרובד משמעויות, ומקדמת מזה כשני עשורים למידה חוץ כיתתית ומאפשרת את הרחבת מרחב הלמידה אל מחוץ למבנה, יצירת קשר פנים חוץ, תוך עידוד חוויית למידה אותנטית התנסותית ותהליכי הערכה חלופית. תכנית זו מעודדת תהליך תכנון הנובע מתוך חזון פדגוגי, ייחודיות בית ספרית ותהליכי חשיבה שיתופיים בין כל קהילות בית-הספר, לרבות תלמידים, המעורבים בתכנון.
  התכנית מקדמת למידה חוץ כיתתית במבנה ובחצר בית הספר בתפישה הוליסטית העוסקת בהיררכיה האדריכלית של המוסד החינוכי, דהיינו, השלם גדול מסך חלקיו. כל מקום ומרחב מזמן חווייה וכל חלקי המוסד החינוכי מאפשרים את עיצוב חוויית הלמידה בכללותה.ניתן לראות ארבעה רבדים מרכזיים המרכיבים חצר לימודית משמעותית: עיצוב מיטבי המנסח את זהות המקום, עידוד תהליכי סוציאליזציה ופיזור, היבטים קהילתיים (שיתוף ושימוש) ופדגוגיה המובילה מודל אינטרדיסציפלינרי התנסותי ומטה-קוגניטיבי בסביבות החקר, תוך התאמה לשלב הגיל (יסודי, חטיבה עליונה). החצר הלימודית מאפשרת למידה מכוונת ואקראית כאחד, באמצעות ההזדמנויות הנטמעות בשלב התכנון ויצירת הצירים המארגנים, בחירת המתקנים ותכנית הצמחייה.
  מרחב הלמידה, אם כן, הינו תוצר של מפגש מושכל בין חזון פדגוגי, תכנון פונקציונאלי ואמירה אדריכלית. ההיבטים האסתטיים, החברתיים והפדגוגיים נתפשים כמשפיעים על יצירת אקלים בית-ספרי מיטבי, ותורמים לתהליכי הלמידה והוראה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבה לימדית אסתטית ותרבותית, המאפשרת תהליכי חיברות ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, תורמת אף למניעת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות.
 • תכנית לאומית המבקשת לעצב את חוויית הלמידה, באמצעות עיצוב מחודש של מרחבי הלמידה בתוך מוסדות החינוך הקיימים, מתוך תפישות ומודלים פדגוגיים חדשניים והתאמתם לפרקטיקות הוראה-למידה עדכניות ודינאמיות. תכנית מבקשת לפרוץ את פרדיגמת החשיבה המסורתית על מרחב הלמידה ולקדם מרחבי למידה חדשניים, הנותנים מענה מיטבי למורים מובילי פדגוגיה חדשנית וקוראת לחשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם פנימה ובקונטקסט המרחבי בסביבתה, תוך ניצול המרחבים הציבוריים לפעילים.
  עיצוב המרחבים הינו תוצאה של תהליכים חשיבה אינטנסיביים המתרחשים בתוך מוסדות החינוך יחד עם צוותי החינוך, הקהילה והתלמידים. התכנית מלווה, בשיתוף עם המינהל הפדגוגי ומינהל עו"ה, בפיתוח מקצועי לצוותי המורים בבתי הספר המשתתפים, בפריסה מגוונת של מודלים פדגוגיים חדשניים, הקושרים את שיטות ההוראה למרחב כטקסט חזותי.
 • תכנית המבקשת לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב הלמידה במרכז הפסג"ה במסגרות הפיתוח המקצועי של עו"ה, כחלק מתפישה פדגוגית חדשנית ובהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים. המרחב החדש יאפשר לעובדי ההוראה להתנסות בפרקטיקות הוראה חדשניות המותאמות למרחבים החדשים בבית ספרם ומרחבי למידה שהוקמו במסגרת תכנית מרחביM21  בפרט. התכנית בשיתוף מינהל עו"ה.
  להרחבה בפורטל רשויות ובעלויות חינוך >>
 • התוכנית נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על המרחבים החינוכיים המסורתיים בתוך הגן ובחצר, כחלק ממודל ייחודי ומתפיסה פדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות ופרקטיקות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים. הסביבה היא מקום רב השפעה, לא רק על תהליכי הלמידה וההתנסות השונים אלא גם על רווחת הילדים והצוותים החינוכיים, תרומתה לעידוד המוטיבציה והסקרנות, עיצוב החוויות ולתחושת השייכות, בעיקר ובייחוד בקרב ילדים צעירים, המצויים בשלב חשוב זה של ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית.

  מתוך כך, מצאנו חשיבות גדולה בקידום התוכנית ובכתיבת מסמכים תומכים, המהווים כר לקידום תהליכי תכנון מתוך חשיבה מושכלת עמוקה והוליסטית על הממשק שבין פדגוגיה למרחב, בין הגננת, הילד לסביבתם, ומתוך כוונה לעודד תהליכי עיצוב חדשני משפיע על הבאים בדלתו. "מרחבי הגן העתידי" יתוכננו כמרחבים ייחודיים שייצרו תנאים והזדמנויות לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים בגן ובחצר כאחד.

  להרחבה בפורטל רשויות ובעלויות חינוך >>

 • הינה תכנית להקמת מרחבי למידה ירוקים ולטיפוח גינות קהילתיות בחצרות בית הספר היסודיים, למטרות למידה משמעותית רב-תחומית, להכלת כלל התלמידים, בדגש תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון. התכנית מיועדת למיצוי תחושת מסוגלות אישית לימודית, כישורי חיים החיוניים לאורח חיים בריא ומקיים, ולחיזוק הקשר עם הקהילה הגיאוגרפית של בית הספר.
  התכנית בשיתוף אגף א' חינוך יסודי, תחום החוות החקלאיות באגף לחינוך ההתיישבותי, תחום הקיימות במזכירות הפדגוגית, אגף ילדים ונוער בסיכון וג'וינט אשלים. הינה תכנית תלת שנתית, ומלווה בייעוץ, פיתוח מקצועי, תקצוב והפעלה, בתחום עיצוב מרחבי למידה ירוקים, ותכנונם כמשאב פסיכו-פדגוגי, קהילתי וחברתי, ע"י כל השותפים לתכנית.
 • במסגרת זו נוצרו קשרי עבודה עם האקדמיה - בתי-ספר לחינוך באוניברסיטאות והפקולטאות לארכיטקטורה ולבינוי ערים במוסדות להשכלה גבוהה - וכן עם הרשויות המקומיות, עם אדריכלים ומהנדסי ערים, אשר תורמים לתובנות חדשות ויצירתיות. 
  מוזמנים מחקרים ומאמרים רלוונטיים לנושא ולפעילות מינהל הפיתוח בכלל, המובאים לידיעת קהלי היעד והציבור, באמצעות פרסומים וחוברות. 

ארגון תחרויות סטודנטים לארכיטקטורה ולעיצוב

פעם במספר שנים מתקיימת תחרות יוקרתית לסטודנטים לארכיטקטורה בנושא "תכנון ועיצוב מבני חינוך" בקרב המוסדות להשכלה גבוהה שיש בהם פקולטאות לאדריכלות ולעיצוב. התחרות היא שיאו של תהליך מחקרי וחשיבה תיאורטית לפיתוח ועיצוב מבני חינוך, והיא מעלה את הנושא לדיון על סדר היום הציבורי. התחרות מאפשרת עיצוב ופיתוח של מתקנים ואבזרים ייחודיים לסביבות למידה.

זהו ניסיון פורה להפגיש בין האקדמיה לרשויות המבצעות ולמציאות בשטח, וכן להכשיר את דור האדריכלים לעתיד לתכנן מבני חינוך על פי מגמות פדגוגיות.
 • מינהל הפיתוח פועל לגיבוש ואפיון המוסד החינוכי המיטבי, תוך התאמת הסביבה הפיזית לצרכים הפדגוגיים. המינהל מתקצב, מסייע ומלווה פיתוח פרויקטים ייחודיים, מובילים ומשמעותיים בתחום עיצוב הסביבה הלימודית המורחבת.

  בשנה"ל תשע"ה הוביל מינהל הפיתוח תחרות סטודנטים, כפיילוט ייחודי לעיצוב סביבות למידה מתקדמות בבתי-ספר קיימים, בשיתוף המינהל הפדגוגי, הוראת האמנות מחוז ת"א והמחלקה לעיצוב פנים, הפקולטה לעיצוב,HIT המכון הטכנולוגי חולון.

  מטרת הפיילוט לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב הלמידה, כחלק מהתפישה הפדגוגית והאמירה האסתטית של בית-הספר. בפיילוט נבחרו להשתתף שלושה בתי ספר משלוש רשויות במחוז תל אביב. בתי הספר המשתתפים עברו תהליך תכנון סביבות למידה ייחודיות, ע"י הסטודנטים של המחלקה לעיצוב פנים ב HIT המכון הטכנולוגי, בשיתוף מפקחים כוללים, מנהלי בתי הספר ומובילי התכנית במשרד החינוך. בתום התחרות, זכתה, בכל אחד מבתי-הספר המשתתפים, עבודה אחת במקום הראשון ועבודה נוספת בציון לשבח.

  מינהל הפיתוח מקדם את שלב היישום ופועל לתקצב את תכנון ובינוי סביבות הלמידה הייחודיות בבתי הספר שנבחרו להשתתף בפיילוט, בשיתוף עם הרשויות.

  הזוכים בתחרות סטודנטים לעיצוב סביבות למידה תשע"ה

  בי"ס "אלונים", אור יהודה:
  • מקום ראשון – לי מנדלסברג, "סיפור על דרך"
  • ציון לשבח – עדי גפני, "נקודת מפגש – בדרך למצוינות"
  בי"ס "אמיר", פתח-תקווה:
  • מקום ראשון – לי בן משה, "קיר מפגש"
  • ציון לשבח – דניאל גלוסקא, "מערכת מפגשים"
  בי"ס "ירושלים", בת-ים:
  • מקום ראשון – דויד רם, "צירי למידה – כבוד"
  • ציון לשבח – נעה ורד, "הישגיות"

  קטלוג עבודות הסטודנטים

 • התחרות השביעית לסטודנטים לארכיטקטורה ולעיצוב בנושא: "תכנון ועיצוב של מבני חינוך"

  בתחרות רשאים להשתתף סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בלבד, במחלקות לארכיטקטורה ולעיצוב, המשתתפים בקורס/סטודיו ייעודי בתחום: תכנון ועיצוב מבני חינוך, המתקיים במוסד במהלך שנת הלימודים התשס"ח, 2007-8, לאור ההכרזה על התחרות.
  הפרסים יוענקו עבור: עבודות תכנון ועיצוב של מבנה חינוכי וסביבתו על רקע משתנים אורבניים-תרבותיים, הסבת מבנים, עיצוב פנים של חללים ומרחבים קיימים, עיצוב סביבות למידה ייחודיות הקשורות בתהליך החינוכי, הכל כמפורט בתקנון התחרות.

  רשימת הזוכים

  בקטגוריה של פרויקט מורכב-משולב:
  • פרס ראשון – גב' שירית פינק, מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל, על עבודתה "בית-ספר תיכון בדואי באלסיד", 10,000 ₪.
  • פרס שני – גב' אולגה פרבמן, מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל, על עבודתה "בית-ספר מקצועי למגזר הבדואי, אלסיד", 7,000 ₪.
  • פרס שלישי – גב' ננסי סנדלוביץ ומירב קונפורטי, מהטכניון, חיפה, על עבודתן "שיעור בריקמה-מארג מבנה חינוך בשכונת פלורנטין", 4,000 ₪ אשר יתחלק ביניהן, כל אחת 2,000 ₪.
  • פרס רביעי – גב' קרן אשד, מהטכניון, חיפה, על עבודתה "אחד על אחד", 2,000 ₪.
  בקטגוריה של פרויקט בסיסי:
  • פרס ראשון – מר אלעד שפירא, מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל, על עבודתו "בית-ספר לעיצוב אופנה", 7,000 ₪.
  • פרס שני – מר גיא מרגולין, מהטכניון, חיפה, על עבודתו "בית-ספר יסודי", 4,000 ₪.
  • פרס שלישי – גב' מאיה בן וייס, מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל, על עבודתה "מבנה חינוך+בית-ספר לעיצוב אופנה", 2,000 ₪.
  • פרס רביעי – מר עודד חדוותי, מהמכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל, על עבודתו "בית-ספר לעיצוב אופנה", 1,000 ₪.
  בקטגוריה של פרויקט עיצוב מבנים וסביבה:
  • פרס ראשון – גב' לילך ברנס, מר מאור ליבוביץ' ולי טל קיבה, מהמכון האקדמי טכנולוגי, חולון, על עבודתם "I&F\WALL" ₪ 6,000, אשר יתחלק בין שלושתם, כל אחד 2,000 ₪.
  • פרס שני – גב' סיגלית כץ, גב' גל אקיאן וגב' שני ידעי, מהמכללה למינהל, החוג לעיצוב פנים, על עבודתן "מרכז משאבים בבית-ספר", 4,000 ₪ אשר יתחלק בין שלושתן כל אחת 1,333 ₪.
  • פרס שלישי – גב' מיכל גוריון ונתלי לביא, מהמכון האקדמי טכנולוגי, חולון, על עבודתן "ZOOZ", 2,000 ₪, אשר יתחלק ביניהן כל אחת 1,000 ₪.
  • פרס רביעי – גב' עינב הלפרין וגב' גיל צורדלינג, מהמכון האקדמי טכנולוגי, חולון, על עבודתן "התלוש"-יחידת לימוד, 1,000 ₪ אשר יתחלק ביניהן כל אחת 500 ₪.

 • ​בתאריך כט' בכסלו תשס"ז, 20.12.06 התקיימה התחרות השישית בין סטודנטים לארכיטקטורה ולעיצוב, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, בנושא: תכנון ועיצוב מבני חינוך.

  התחרות המתקיימת אחת לשנתיים היא פרי יוזמה של גב' צביה אורטנר, מנהלת הגף לעיצוב חזות מבני חינוך, והיא נתפשת כיום כתחרות יוקרתית, ייחודית מסוגה ומוערכת בפקולטאות לארכיטקטורה ובנוי ערים. התחרות שמה על סדר היום של השיח האדריכלי את נושא תכנונם של מבני החינוך בארץ והיא יוצרת מתח של התמודדות בין המוסדות עצמם.

  תקנון התחרות מחייב הטמעתם וקיומם של קורס/סטודיו ייעודיים בנושאים אלו בתכנית הלימודים של המוסדות להשכלה גבוהה. ביסוס המהלכים הביא ליוקרה גוברת של התחרות ולהענות רבה להשתתף בה. במהלך שנת הלימודים האקדמית התקיימו כ- 15 קורסים/סטודיו שונים שהפעילו מערך של מאות סטודנטים אשר עסקו בתחום תכנון ועיצוב מבני חינוך. לתחרות הגיעו 45 עבודות נבחרות לקטגוריות השונות שהוגדרו בתקנון. בין העבודות הוגשו 6 עבודות גמר.

  התחרות והעבודות המגיעות בעקבותיה מהוות מסלול אקדמי-מחקרי לתכנון מבני חינוך וכור היתוך לרעיונות יצירתיים. מתוך התהליך ניתן להפיק אמות מידה לשיפוט נורמטיבי של תכנון בתי-ספר.
  נקודת המבט האקדמית מרחיבה את נקודת המבט של המשרד ועשויה לשבור ולו במעט את המוסכמות המקובלות לתכנון. זהו לדעתנו הערך המוסף של התחרות.

  הסטודנטים הזוכים בתחרות תכנון ועיצוב מבני חינוך – התשס"ז 2006 הם:

  פרוייקט מורכב - משולב:
  • בפרס ראשון - זכתה הגב' יפית דוד, ממכללת יהודה ושומרון, אריאל, על עבודת הגמר "החאן המדברי – קריית חינוך בבאר-שבע" – בסך 9000 ₪.
  • בפרס שני - זכתה הגב' לירון רוזנפלד, מאוניברסיטת תל-אביב, על עבודת הגמר "דרך-מקום- דרך, מרכז חינוך ותרבות בשכונת קטמון ח' ו- ט' בירושלים" – בסך 6000 ₪.
  • בפרס שלישי - זכה מר ברק פלמן, מאוניברסיטת תל-אביב, על עבודת הגמר "בית-ספר תיכון במתחם המסילה, תל-אביב – בית-ספר בעיר, עיר בתוך בית-ספר" – בסך 3000 ₪.
  פרוייקט בסיסי:
  • בפרס ראשון - זכה מר עודד רוזנקיאר, מטכניון חיפה, על עבודתו "בית ספר למחול ומוסיקה בעכו" – בסך 7000 ₪
  • בפרס שני - זכה מר אייל יוסינגר, ממכללת יהודה ושומרון,אריאל, על עבודתו "בית ספר למדעי הטבע בבאר-שבע" – בסך 5000 ₪.
  • בפרס שלישי- זכה מר אריאל נוימן, מבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים,על עבודתו "פסיפס – בית ספר יסודי בבית-צפאפא" – בסך 3000 ₪
  • בפרס רביעי - זכתה הגב' עילית שר, מטכניון חיפה, על עבודתה "בית-ספר למוזיקה ולמחול בעכו" – בסך 2000 ₪ ומר עוזר שטול, ממכללת יהודה ושומרון,אריאל על עבודתו "בית-ספר תיכון בבאר- שבע כבית מדרש" – בסך 2000 ₪.
  פרוייקט הסבת מבנים:
  • בפרס ראשון - זכתה הגב' חן שרף, משנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב, רמת-גן, על עבודתה "מטאמורפוזה – שיפוץ קולנוע אורדע כבית-ספר" – בסך 6000 ₪.

הקמת הוועדה לבחינת היבטים בתכנון ובעיצוב הסביבה הלימודית הפיזית והקשר בינהם להפחתת האלימות במוסדות חינוך

הוועדה הוקמה ביזמת הגף, בשיתוף עם אגף הבינוי והתקצוב ועם אגף שפ"י. זוהי ועדה מקצועית שחבריה הם: פסיכולוגים חינוכיים וסביבתיים, יועצים חינוכיים, מנהלי מחלקות חינוך, אדריכלים, מתכננים, מעצבים ואנשי חינוך. מטרת הוועדה לבחון את ההיבטים הפיזיים של הסביבה הלימודית כבעלי יכולת השפעה על הפחתת האלימות וההשחתה ולגבש מסמך המלצות, הנחיות ועקרונות לתכנון ולעיצוב של המבנה החינוכי באופן שעשוי לסייע בכך.
הוועדה פרסמה את עיקרי מסקנותיה והמלצותיה במסמך עקרונות והנחיות: "הפחתת אלימות בבית-הספר באמצעות הסביבה הפיזית".